Internationalization of 300DEVS sp. z o.o through expansion of the company into new foreign markets

The aim of the project is to increase the economic activity of an entity from the macro-region of Eastern Poland on international markets, in particular through consulting support including comprehensive activities to support the 300DEVS enterprise in the diagnosis of its potential for internationalization, preparation of the enterprise and its offer in terms of export and active search for business partners to introduce its services on selected foreign markets.

EU funding for the project: PLN 362,236.00

Internacjonalizacja 300DEVS Sp. z o.o. poprzez ekspansję firmy na nowe rynki zagraniczne

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotu z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorstwo 300DEVS w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia swoich usług na wybrane rynki zagraniczne.

Dofinansowanie projektu z UE: 362 236,00 zł